Upphandlingsinspektionen

Upphandlingsinspektionen ska sköta de tillsynsuppgifter som myndigheten har enligt landskapslagen om tillämpning på Åland av riksförfattningar om offentlig upphandling. Upphandlingsinspektionen övervakar att lagen om offentlig upphandling iakttas.

Var och en som anser att en upphandlande enhet har förfarit i strid med lagen om offentlig upphandling kan begära att Upphandlingsinspektionen vidtar åtgärder för att utreda förfarandets lagenlighet. Eftersom offentlig upphandling handlar om användning av offentliga medel är det inte motiverat att enbart klagomål av företag som upplever sig ha blivit orättvist behandlade i upphandlingsförfarandet kan behandlas i detalj. Upphandlingsinspektionen kan också på eget initiativ inleda en utredning av ett ärende som omfattas av dess behörighet.

Det primära syftet med tillsynen är att ingripa i direktupphandling som gjorts helt utan hänsyn till lagbestämmelserna, som det inte alls har annonserats om och i andra betydande med direktupphandling jämställbara upphandlingar där förfarandet är gravt felaktigt eller diskriminerande.

Kontakt

info@upphandlingsinspektionen.ax

telefon +358 18 25000 (växel) eller +358 18 25284

Upphandlingsinspektionens webbplats