Landskapsregeringen vill köpa vattenområden

För att förhindra förlusten av biologisk mångfald deltar landskapsregeringen under de kommande åren i ett antal projekt och internationella åtaganden, vilket möjliggör att det marina naturskyddet nu kan utökas genom inköp av vattenområden. Under 2023 har landskapsregeringen 50 000 euro inom ÅlandSeaMap-projektet som är öronmärkta till inköp av vattenområden för marina naturreservat.

Miljöbyrån begär därför in bud från allmänheten på område/områden som ägaren är villig att sälja för 50 000 euro. Objektet ska utgöras av fastighet eller delar av fastigheter som består av vatten, gärna med inslag av mindre öar och skär.

Buden ska inlämnas till landskapsregeringens registratur på Strandgatan 37 i Mariehamn senast fredagen den 31.3.2023 kl. 15:00. De kan också postas till adressen: Ålands landskapsregering, Miljöbyrån, Pb 1060, AX-22111 Mariehamn eller sändas elektroniskt till e-postadressen registrator@regeringen.ax

Formkrav:

  • Fastighetsnummer
  • Ägare
  • Geografisk avgränsning (karta), om del av fastighet

Buden utvärderas av miljöbyrån, i enlighet med bifogad bilaga (naturvärden, area, geografiskt läge) samt ur fastighetstekniskt perspektiv av auktoriserad fastighetsmäklare. Bedömningskriteriebilagan hittar du under rubriken ”Bilagor” härintill.

Köpeavtal tecknas med vinnande bud snarast efter att utvärderingen genomförts, och fastighetsöverlåtelsen ska träda i kraft senast 1.6.2023.

Buden som inkommer behandlas som anbud och sekretessbeläggs enligt 6 p. 21 § i offentlighetslag (ÅFS 2021:79) för Åland. Endast vinnande bud offentliggörs då köpeavtal tecknats. I det fall inget bud bedöms vara lämpligt som marint skyddsområde kommer landskapsregeringen att avstå från att utse ett vinnande bud.

Eventuella frågor besvaras av miljöbyråns vikarierande naturvårdsintendent Ted Waleij Slight

telefon +358 (0)18 25298

e-post ted.waleij-slight@regeringen.ax